Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu, zakres badań prowadzonych w Instytucie jest bardzo szeroki. Dlatego w cz. II przedstawiono jedynie ogólniejsze rezultaty, dotyczące najbardziej istotnego aspektu całego przedsięwzięcia, tj. pokrycia potrzeb energetycznych odbiorców energii przez poszczególne źródła.   Niestety, autorzy dysponują tylko częściowymi informacjami dotyczącymi wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepła. W okresie ostatnich kilku lat skupiono się bowiem na badaniu nowych urządzeń i źródeł energii, a temat pokrycia potrzeb energetycznych przez źródła odnawialne zszedł na plan dalszy. Niemniej, dostępnych jest szereg interesujących wykresów dobowych czy kilkumiesięcznych zużycia energii elektrycznej i ciepła z rodziałem na poszczególne źródła, zawartych w publikacji3 dostępnej na stronie internetowej Instytutu CUTEC.   Energia elektryczna Szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w Instytucie CUTEC wynosi 190 kW, przy czym średnio waha się ono w granicach 120-140 kW. Średnie zużycie roczne energii wynosi 380 MWh. Do jego częściowego pokrycia w początkowym okresie służyły trzy źródła: elektrownia wiatrowa, elektrownia wodna oraz baterie fotowoltaiczne. Te trzy podstawowe źródła w latach 2000-2003 pokrywały odpowiednio 30,1, 47, 51,4 oraz 29,6% całkowitego zużycia energii2. Obecnie w parku pracuje szereg różnych źródeł, uruchamianych w kolejnych latach w miarę postępującej rozbudowy instalacji. I tak przykładowo w 2003 r. wszystkie źródła odnawialne pokryły 78,12% zużycia całkowitego (rys. 1). Pozostałą część...