Premier Waldemar Pawlak 23 lutego 2010 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

Zmiana zaproponowana w przedmiotowym akcie normatywnym dotyczy rozszerzenia definicji biomasy w sposób umożliwiający energetyczne wykorzystanie ziaren zbóż niespełniających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym i ziaren, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu. Powyższa zmiana podyktowana jest z jednej strony koniecznością realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, z drugiej zaś strony potrzebą zagospodarowania ziaren zbóż nienadających się do celów konsumpcyjnych.   Spalanie bez dodatkowych inwestycji Należy również podkreślić, iż istniejąca infrastruktura służąca do wytwarzania energii powoduje, iż energetyczne wykorzystanie ziaren zbóż nie niesie za sobą konieczności dokonywania kosztownych inwestycji. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii bez konieczności ponoszenia istotnych nakładów finansowych powoduje, iż cena energii będzie niższa niż wtedy, gdy przedmiotowe koszty musiałyby zostać poniesione (firmy energetyczne byłyby zobligowane do uwzględnienia kosztów poniesionych na inwestycje w cenach energii). Duże znaczenie ma także fakt, iż możliwość wykorzystania na cele energetyczne ziaren zbóż jest pożądana zarówno przez energetykę, jak i rolnictwo. Na sektor energetyczny nałożono rosnące...