Bogaty program, także pod kątem wyjazdów technicznych i możliwości zapoznania się z szeregiem obiektów służących ochronie środowiska – tak można scharakteryzować Konferencję Naukowo-Techniczną pt. „Rozwój infrastruktury sanitarnej i energetycznej na terenach wiejskich”, która w dniach 12-14 września br. odbyła się w Lublinie i jego okolicach.

W stolicy województwa lubelskiego miała swoje
miejsce pierwsza część Konferencji, podczas której wygłoszono kilkanaście referatów, pogrupowanych w cztery sesje plenarne. Odbyła się także sesja posterowa – w jej trakcie zaprezentowanych zostało blisko 20 doniesień o pracach badawczych podejmowanych w szerokim zakresie tematycznym Konferencji.
W pierwszej sesji poruszono szereg zagadnień związanych z gospodarowaniem wodą i ochroną środowiska przed ściekami i osadami ściekowymi. Mowa była m.in. o gospodarowaniu wodami opadowymi na obszarach wiejskich, charakteryzujących się wyższym stopniem zurbanizowania niż przeciętne, oraz o ochronie i rekultywacji zbiorników wodnych, a także o problemach eksploatacyjnych stacji wodociągowych. W tej części Konferencji omówione zostały także rozwiązania technologiczne w zakresie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz możliwość unieszkodliwiania osadów ściekowych na poletkach hydrofitowych.
Drugą sesję zdominowały samorządowcy. Opisując działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska, w tym na rzecz rozwoju przydomowych oczyszczalni i odnawialnych źródeł energii, w zarządzanych przez siebie gminach, kolejno głos zabierali wójtowie z gmin Borki, Urzędów oraz Kraśnik.
Następną część w całości poświęcono kwestiom energetycznym, choć nadal w powiązaniu z ochroną środowiska. Była zatem mowa o biogazowniach oraz o technologii produkcji peletu i brykietu z biomasy roślinnej. Podjęto także wątek optymalizacji konfiguracji farm fotowoltaicznych, a także wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody i w systemie centralnego ogrzewania. Przy okazji nie uniknięto zagadnień związanych z energią wiatrową, choć uwaga uczestników została skupiona na analizie pracy minielektrowni.
W ostatniej sesji swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele firm – sponsorów Konferencji.
W trakcie kolejnych dwóch dni uczestnicy mieli okazję w terenie zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami i doświadczeniami w zakresie ochrony środowiska. I tak po przejażdżce Nadwiślańską Kolejką Waskotorową przyszedł czas na prezentację przewidzianej do obsługi 25 osób przydomowej, gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w Skorczycach (gmina Urzędów), instalacji słonecznej do ogrzewania szkoły w Stróży k. Kraśnika oraz bioelektrowni metanowej w Uhninie (gmina Dębowa Kłoda). Natomiast ostatniego dnia zaprezentowano technologię produkcji elementów betonowych w wytwórni ZBW Wojciech Trykacz, a także efekty działania podjętego w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borki. Uczestnicy zwiedzili także – jeszcze nieoddany do eksploatacji, a zlokalizowany na terenie tej ostatniej gminy – Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki”.
Konferencja stanowiła interesujące połączenie przekazu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, szczególnie w trakcie części wyjazdowej. Mimo sporych odległości dzielących poszczególne obiekty osoby biorące udział w Konferencji nie narzekały na nudę, bowiem – podróżując autokarem – mogły wymieniać się poglądami i spostrzeżeniami na temat dopiero co oglądanych obiektów. Choć gwoli sprawiedliwości trzeba oddać, iż – przynajmniej wśród samorządowców – jednym z głównych tematów tych dyskusji było wdrażanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Energetyki i Pojazdów, Katedrę Melioracji i Budownictwa Rolniczego oraz Zakład Ekologii Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także Katedrę Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Współorganizatorami Konferencji były również Gminy Urzędów, Borki i Nałęczów, a do jej przygotowania włączyły się także Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” z Radzynia Podlaskiego, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne oraz Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Polskiej Akademii Nauk, oddział w Lublinie.
(ps)