Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) jest regulacją bardzo formalną i restrykcyjną. Jej surowe przepisy dotyczą m.in. terminów na wykonywanie określonych w ustawie czynności zarówno przez wykonawcę, jak i przez zamawiającego.

Zgodnie z art. 14 ustawy P.z.p., do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 2011 r. nr 230, poz. 1370), pod warunkiem, że ustawa P.z.p. nie stanowi inaczej. Oznacza to, że (w myśl art. 111 §2 Kodeksu cywilnego) jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy jego obliczaniu dnia, w którym to wydarzenie nastąpiło. Ponadto termin powinien być obliczony z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 115 Kodeksu cywilnego. A zatem jeżeli ostatni dzień danego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święto), termin ten upływa dnia następnego. Jednak zasada ta podlega wyjątkom, które uwzględnione są w art. 14 ustawy P.z.p. Związanie ofertą i wadium Artykuł 85 ust. 1 ustawy P.z.p. określa terminy związania ofertą jako nie dłuższe niż 30, 60 czy 90 dni – w zależności od określonych progów finansowych. Są to terminy sztywne. Z kolei ust. 5 tego samego przepisu stanowi, że...