Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 9 lipca 2012 r. orzekł, że przepisy dotyczące opłaty za brak sieci za 2006 r. są zgodne z Konstytucją. Jednocześnie jednak Trybunał wskazał, że pytanie WSA w Warszawie było zbyt wąskie. Dodatkowo zdanie odrębne zgłosił jeden z sędziów. Może to oznaczać w przyszłości kolejną sprawę o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów o opłacie za brak sieci. Pytanie WSA Trybunał Konstytucyjny zajmował się przepisami ustawy wrakowej w zakresie dotyczącym ustalania wysokości zobowiązania skarżącego z tytułu opłaty za brak sieci w 2006 r. Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy wprowadzający pojazd, który był obowiązany do zapewnienia sieci lub który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 4, i nie spełnił tego obowiązku, był obowiązany do naliczenia i wpłacenia opłaty za brak sieci. Mocą art. 1 Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji1 art. 14 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji nadano nowe brzmienie: wprowadzający pojazd, który jest obowiązany do zapewnienia sieci lub który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 4, i nie spełnia tego obowiązku, jest obowiązany do naliczenia i wpłacenia opłaty za brak sieci, z zastrzeżeniem ust. 5 i...