Jak udało się zbudować system gospodarki odpadami w taki sposób, że miasto Lublin zostało laureatem Konkursu Lider Polskiej Ekologii? Jego tworzenie rozpoczęliśmy w 2003 r. od opracowania planu gospodarki odpadami dla miasta. Szczegółowo określiliśmy w nim, jaką strategię przyjmujemy i jakie obowiązki będą spoczywały na mieszkańcach, podmiotach gospodarczych, a jakie na samorządzie. Przygotowaliśmy też wszystkie dokumenty, do których opracowania zobowiązana jest gmina, a więc regulamin utrzymania czystości oraz wymogi dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów. Ponadto uznaliśmy za niezbędne stworzenie szerokiego programu edukacji mieszkańców. W jego ramach odbywa się np. konkurs pt. „Posłuchaj dobrej rady, segreguj odpady”, promujący i nagradzający te podmioty, które prowadzą lokalne inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze gospodarki odpadami. Aby nie obciążać mieszkańców zbyt wysokimi kosztami i nie nałożyć wygórowanych obowiązków na podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami, opracowaliśmy prosty system, który przewiduje podział odpadów na frakcje suchą i mokrą. Wiedzieliśmy, że z frakcji suchej możliwy jest odzysk wszystkich surowców, które będą mogły być poddane recyklingowi, a pozostałość po procesie można będzie jako paliwo przekształcić termicznie w cementowni. Prezydent miasta – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów – podpisał też porozumienie z firmą Cemex, w którym miasto wyraziło zgodę, aby podmioty przekazywały wytworzone paliwo do cementowni....