Nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mamy za sobą! Oznacza to, że zamiar stworzenia gminom możliwości elastyczniejszej budowy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który opisywałem miesiąc temu, został zrealizowany. Na posiedzeniu Sejmu 25 stycznia br. zaprezentowano sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Było to trzecie czytanie ustawy, a jego najważniejszym efektem jest dostosowanie sposobów ustalania stawek do realnych i lokalnych uwarunkowań.

Zaledwie kilka dni później, bo już 30 stycznia br., głosowanie nad projektem przeprowadził Senat, nie wprowadzając do niego żadnych zmian. Ustawa, obok możliwości mieszania metod ustalania stawek, pozwala też m.in. na wprowadzenie ulg dla grup mieszkańców. To, oczywiście, samorząd będzie podejmował decyzję, czy i w jaki sposób określi te ulgi, ale wydaje się, że najbardziej sprawiedliwe będzie kryterium dochodowe. Przecież zdarza się, iż rodzina pięcio- czy sześcioosobowa jest zamożniejsza niż małżeństwo chorych rencistów, których przychody utrzymują się na poziomie płacy minimalnej. Bywa też, że osoba będąca na bezrobociu samotnie wychowuje dziecko, a rodzice mający trójkę dzieci, są w lepszej...