Tymczasowe zagospodarowanie terenu w m.p.z.p.

Jednym z elementów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określonym w art. 15 ust. 1 pkt 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest „sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów”. W praktyce bardzo często pojawiają się wątpliwości odnośnie do realnego zakresu tej części planu i możliwych do spowodowania przez nią skutków.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 7 maja 2014 r. (sygn. akt II SA/Wr 116/14, Legalis) wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Istotne ustalenia

Ustalenia te powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, w tym określenie terminu, do którego tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu może być wykonywane (§ 4 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Sąd zaznaczył, że należy także uwzględnić brzmienie art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono...