Uciążliwości odorowe w gospodarce odpadami

Czy artykuł 171 ustawy o odpadach można stosować do egzekwowania odpowiedzialności karnej za spowodowanie uciążliwości odorowych?

Artykuł 171 ustawy o odpadach (Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – DzU z 2020 r. poz. 797, z późn. zm., dalej: u.o.) przewiduje odpowiedzialność karną, egzekwowaną w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, sprawcy czynu polegającego na „prowadzeniu gospodarki odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16”, przy czym odwołanie do przepisu art. 16 dotyczy też przepisu zawartego w ustawie o odpadach. Tenże przepis stwierdza, co następuje: „Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt, powodować uciążliwości przez hałas lub zapach i wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym”.

Poniższa analiza przepisu będzie wstępem do próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wskazany przepis może mieć zastosowanie do egzekwowania odpowiedzialności karnej z tytułu powodowania uciążliwości zapachowych (art. 16 pkt 2). Pytanie jest istotne ze względu na możliwe kontrowersje co do obowiązków w tym względzie, obciążających podmiot prowadzący gospodarkę odpadami, a wynikających z niekompletnej regulacji prawnej i braku precyzji przepisów. W konsekwencji,...