Informacja o odpadach jest szczególnym rodzajem informacji o środowisku oraz informacji publicznej. Dostęp do danych o środowisku stanowi ważne narzędzie ochrony środowiska i wpływa na jej zakres oraz skuteczność. Ujawnienie informacji o prawdziwym stanie środowiska czy o emitowanych zanieczyszczeniach często powoduje podjęcie przez organy władzy publicznej i przedsiębiorstwa aktywnych działań. Czasem w ten sposób można uzyskać istotne informacje o działalności konkurencyjnych podmiotów. Informacje publiczne Największe znaczenie wśród unormowań międzynarodowych ma podpisana 25 czerwca 1998 r. w Aarhus w Danii w trakcie IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Środowiska Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska1. W prawie unijnym podstawowe znaczenie posiada Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG2. Polski system prawny przez wiele lat charakteryzował się ukształtowaną jeszcze w XIX w., pod rządami zaborców, tradycją sekretu urzędowego. Podstawy prawne w zakresie prawa do informacji o środowisku stanowią aktualnie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.3, Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko4 oraz Ustawa z 6 września 2001...