Nieodzownym narzędziem dla gmin, mającym na celu zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów dla instalacji odgrywających kluczową rolę w lokalnych systemach gospodarowania odpadami, jest umowa dotycząca ich zagospodarowania. Powinna być ona zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych.

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi w ramach tzw. rewolucji śmieciowej, na podstawie Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), gmina jest zobowiązana zorganizować przetarg na odbieranie bądź na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jeśli lokalne władze zdecydowały się na ten drugi wariant, wówczas wybrany w postępowaniu wykonawca sam zdecyduje, do których instalacji przekaże odpady. Natomiast organizując przetarg jedynie na odbiór odpadów, gmina winna wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) instalację, do której muszą trafić odpady. W takiej sytuacji należy zawrzeć umowę na zagospodarowanie odpadów pomiędzy gminą a operatorem instalacji, na podstawie której samorząd zobowiąże się do kierowania określonych ilości i frakcji odpadów do tego obiektu, zaś jego operator – do świadczenia usług ich zagospodarowania za wynagrodzeniem.

Kluczowa infrastruktura

Instalacje do zagospodarowania odpadów stanowią „kluczową infrastrukturę” w sektorze gospodarki odpadami. Jest ona wysoce kapitałochłonna, dlatego też niezbędne jest stworzenie prawnych i ekonomicznych warunków, aby jej przepustowość...