Unieszkodliwianie stałych odpadów ze spalania paliw alternatywnych

Jednym z głównych problemów związanych z prowadzeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów czy instalacji spalających lub współspalających paliwa alternatywne (RDF) są powstające odpady stałe. Ich prawidłowe zagospodarowanie jest na tyle istotne, że stanowi jedno z kluczowych zagadnień już na etapie projektowania, a także jest często jednym z podstawowych kryteriów przetargowych.

Ze względu na zawartość m.in. metali ciężkich, dioksyn czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) odpady stałe są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Nie mogą być bezpośrednio wykorzystane, podobnie zresztą jak odpady ze spalania klasycznych paliw stałych, w przypadku których znaczna część uzyskuje nawet status produktu ubocznego.

W wyniku prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, w tym odpadów komunalnych, oraz oczyszczania spalin mogą powstawać następujące niebezpieczne odpady procesowe:

19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych, 19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych, 19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, 19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych, 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne, 19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne, 19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne.

W przypadku współspalania odpadów czy RDF mogą powstawać następujące odpady niebezpieczne:

10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów...