Nowy okres programowania to nowe szanse i nadzieje. Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się oferta funduszy strukturalnych dla przedsiębiorstw sektora recyklingu i zbiórki odpadów. Łącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dostępnych będzie ponad 107 mld euro. Z tego duża część trafi do firm. Z dotacji będą mogły skorzystać małe przedsiębiorstwa, MŚP, a także giganci, przeznaczając je na realizację inwestycji własnych, finansowanie działalności badawczo-rozwojowej czy na pokrywanie kosztów inwestycji w kadry. Preferowane będą małe i średnie przedsiębiorstwa, w stosunku do których procentowy udział wsparcia w sumie wydatków kwalifikowanych może osiągnąć nawet 70%. Wszystko zależy do danego działania w programie, wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji. Nowa perspektywa finansowa silny nacisk kładzie na wdrażanie innowacyjnych technologii, w tym tych z zakresu ochrony środowiska. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, oparte na odnowionej Strategii Lizbońskiej (idea zrównoważonego rozwoju) i horyzontalnej polityce UE w obszarze ochrony środowiska, wskazują na konieczność zwiększenia udziału w gospodarce przedsiębiorstw i innych uczestników życia gospodarczego oraz społecznego, stosujących nowoczesne rozwiązania z tego obszaru. Głównym źródłem finansowania działań przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora recyklingu i zbiórki odpadów jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, jednak projekty tu kierowane muszą obejmować wartość kosztów kwalifikowanych na kwotę przynajmniej 2 mln...