11 kwietnia br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie można uzyskać m.in. na projekty z zakresu systemów zarządzania środowiskowego oraz na działania związane z uzyskaniem ekoznaków dla produktów. Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego to główne cele czwartej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ)1. Finansowane są z niej przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. W jej ramach wspiera się zarówno działania inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne, projekty z zakresu racjonalizacji gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach oraz wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT).   Systemy środowiskowe i ekoznaki Jednym z celów działania 4.1 jest rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego, objętych certyfikacją. Dlaczego warto skorzystać z takiej dotacji? Przede wszystkim dlatego, że w przedsiębiorstwach, które deklarują i pragną wykazać, że podchodzą do ochrony środowiska poważnie i są gotowe na zmniejszanie swojego oddziaływania na środowisko, oczywistym działaniem staje się wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem. Powodów jest jednak więcej. Z jednej strony są to zaostrzające się przepisy prawne dotyczące korzystania ze środowiska (wzrost wysokości kar za nieprzestrzeganie prawa środowiskowego oraz coraz skuteczniejsze ich egzekwowanie), z drugiej – tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu. Jednocześnie rośnie poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa, czego konsekwencją...