Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), wykonawca to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Możliwość uzyskania zamówienia jest więc, co do zasady, powszechnie dostępna, bez względu na status i formę organizacyjno-prawną wykonawcy, co czyni zadość zasadzie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania (art. 7 P.z.p.).

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z takiego postępowania. Przesłanki takiego wykluczenia zostały unormowane w art. 24 P.z.p. Na jego mocy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. Wyjątkiem jest wykonawca, który po ogłoszeniu upadłości zawarł – zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu – układ nieprzewidujący zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Powyższa przesłanka wykluczenia danego przedsiębiorcy ma na celu ochronę interesu publicznego poprzez zapobieganie udzielenia zamówień wykonawcom, którzy nie dają należytej rękojmi realizacji zamówienia. W oparciu o §2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817),...