Efektywność działania lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi zależy od wielu czynników, w tym głównie od relacji ekonomiczno-cenowych. Ze względu na swoją specyfikę system ten musi podlegać regulacjom administracyjnym, a zatem nie może być w pełni rynkowy. Ponadto zobowiązania krajów członkowskich Unii Europejskiej nakładają wyśrubowane cele redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska oraz określone sposoby postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów.

Podstawą ma być selektywna zbiórka odpadów, następnie ich przetwarzanie, a dopiero na końcu – składowanie. Jeden z największych problemów stanowią odpady biodegradowalne. Z tego też względu wymagają one specjalnej troski ze strony decydentów – w celu przyjęcia rozwiązań gwarantujących wywiązanie się z przyjętych zobowiązań.

Jednym z niezbędnych elementów systemu są instrumenty ekonomiczne: powszechnie stosowane – quasi-podatkowe i mało popularne – rynkowe. Oba rozwiązania od 10 lat funkcjonują w Anglii. Doświadczenia te mogą być przydatne w kształtowaniu systemu gospodarki odpadami w Polsce, zwłaszcza że jest on dopiero tworzony. Celem artykułu jest prezentacja podstaw angielskiego systemu uprawnień zbywalnych do składowania odpadów biodegradowalnych oraz doświadczeń płynących z zastosowania tego systemu w kontekście problemów krajowych.

Podstawowe problemy

Nowelizowane w Polsce prawo odpadowe dostosowuje obowiązujące przepisy do wymogów unijnych, zupełnie zmieniając dotychczasowy porządek prawny. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz...