Henryk Bylka Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1 wprowadziła szereg nowych regulacji. Obowiązujące jeszcze w ubiegłym roku przepisy prawne dotyczące usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne były rozproszone, mało precyzyjne i nieprzystosowane do uwarunkowań społeczno-politycznych ukształtowanych po 1990 r. Nowa ustawa1 określiła rolę i zadania państwa, gminy oraz świadczącego usługi przedsiębiorstwa, związane z jakością i dostępnością do usług, prowadzeniem i finansowaniem inwestycji związanych z rozwojem i modernizacją układów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz opłatami za te usługi. Rola i funkcja przedsiębiorstwa Realizując swe podstawowe obowiązki przedsiębiorstwo ma zapewnić zdolność eksploatowanych urządzeń do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Zawiera umowy z osobami przyłączonymi do sieci, przy czym może odciąć dopływ wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. Ponadto do obowiązków przedsiębiorstwa wod-kan należy prowadzenie bieżącej kontroli jakości i ilości ścieków, wskazań i stanu wodomierzy, określanie taryfy, według których pobiera opłaty za usługi. Winno ono także zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wod-kan oraz opracować wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń będących w jego posiadaniu. Dla realizacji dwóch z ostatnich funkcji firma powinna generować zysk. Dotychczas zwykło się przyjmować, że usługi związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków nie powinny przynosić profitów. Stąd nierzadko jeszcze...