Usuwanie drzew z terenów gminnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, usunięcie drzew lub krzewów wymaga uzyskania zezwolenia właściwego podmiotu, tj. wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 83a Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Problem może się pojawić, gdy nieruchomość objęta wnioskiem należy do gminy.

Artykuł 83 ustawy o ochronie przyrody stanowi, że wniosek o wydanie zezwolenia składa posiadacz nieruchomości za zgodą jej właściciela. Oznacza to, że uprawnionym do złożenia wniosku będzie zarówno sam właściciel nieruchomości, jak i każdy podmiot, który nią włada (najemca, użytkownik czy dzierżawca, a także uprawniony na mocy służebności osobistych i gruntowych), przy czym w tym drugim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody właściciela nieruchomości. Warto zaznaczyć, że nawet w przypadku, gdy nieruchomość została oddana w dzierżawę czy użytkowanie, właściciel może samodzielnie, bez wiedzy lub zgody użytkownika czy dzierżawcy, złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę.

Zgoda właściciela nie jest konieczna, gdy wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa w przypadku powierzenia zarządu nieruchomością wspólną zarządowi oraz zarządca nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Uzyskanie zgody właściciela nieruchomości nie jest również wymagane w przypadku, gdy wniosek składa posiadacz...