Tryb wydawania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków parków, ogrodów i innych form projektowanej zieleni oraz z terenów pozostałych nieruchomości wpisanych do właściwych rejestrów zabytków zawarto w Ustawie z 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej u.o.z.o.z.) oraz Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dalej u.o.p.).

Zarówno jeden, jak i drugi akt prawny wymaga uzyskania w tym celu zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozwolenie wydawane w celu usunięcia zieleni jest konieczne przede wszystkim po to, by zapobiec podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

Działaniami zaburzającymi wygląd zabytku mogą być z kolei takie działania, które ze względu na swoją ingerencję w strukturę zabytku wpisanego do rejestru wymagają uprzedniego zbadania ich wpływu na możliwość dalszej realizacji funkcji ochronnych przewidzianych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zadaniem organów ochrony zabytków jest bowiem zapobieganie wszelkim działaniom, które mogłyby utrudnić utrzymanie zabytkowego terenu w jego pierwotnym układzie przestrzenno-architektonicznym, uniemożliwić jego zachowanie czy też spowodować obniżenie lub utratę jego zabytkowych wartości.

W przypadku usuwania drzew z terenów wpisanych do rejestru zabytków parków, ogrodów lub innych form zaprojektowanej zieleni niezbędne jest uzyskanie dwóch odrębnych decyzji. Pierwszą...