Utrata statusu odpadu

Proces przygotowawczy może prowadzić do zmiany statusu frakcji. Odpad staje się bowiem produktem. Nie zawsze jednak tak się dzieje.

Analizując w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” ogólne regulacje Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.), wskazywałem, że w procesach przetwarzania odpadów duże znaczenie bardzo często mają tzw. procesy przygotowawcze. Oczywiście, dotyczy to również przetwarzania odpadów biodegradowalnych, co niejednokrotnie może być niezbędne, by przygotować je do zastosowania ostatecznego procesu recyklingu organicznego.

Produkt czy nadal odpad?

To oddzielenie w procesach przetwarzania odpadów wspomnianych procesów przygotowawczych często wiązane jest z pytaniem o możliwość utraty statusu odpadu, właśnie po przeprowadzeniu procesu przygotowawczego. Postanowienia dyrektywy ramowej (art. 6) i analogiczne postanowienia ustawy o odpadach (rozdz. 5 w dziale I – art. 14 i nast.) wprowadziły instytucję prawną „utraty statusu odpadu”. Zgodnie z powołanymi przepisami, w określonych sytuacjach odpad poddany przetwarzaniu może utracić status odpadu, a więc po dokonaniu określonego procesu może być dalej traktowany już jako produkt.

Stawiane jest wobec powyższego pytanie, kiedy poddanie odpadów procesowi przekształcenia ich do pewnej postaci mogłoby spełniać cechy działania skutkującego utratą przez dane odpady dotychczasowego statusu. Pytanie jest stawiane w oparciu o stwierdzenie zawarte w art. 14 ust. 1 ustawy, wzorowane na...