Po przeanalizowaniu projektu ustawy o OZE Fundacja Rozwoju Energetyki Słonecznej zgłasza dwie zasadnicze uwagi. Jedna to uwaga ogólna, w ramach której Fundacja postuluje, że ustawa o odnawialnych źródłach energii powinna podkreślić znaczenie OZE jako rosnącego uzupełnienia tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii z paliw kopalnych. Wykorzystanie OZE z własnych źródeł zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz przyczynia się do ochrony środowiska. Udział OZE w ilości energii pierwotnej w Polsce jest ok. dwa razy mniejszy niż średni udział OZE w pozostałych krajach UE. Dlatego celem ustawy powinno być stworzenie warunków do zmniejszenia tej różnicy. Analiza obecnego projektu ustawy sugeruje, że jego celem jest osiągnięcie jedynie udziału 15% OZE w 2020 r.

Uwagi szczegółowe: · Przedsiębiorstwo, które zakupuje energię elektryczną powinno mieć wyznaczone jednostkowe ceny zakupu, aby producent prądu elektrycznego z OZE mógł szybko i korzystnie zwrócić sobie koszty produkcji tego prądu. Wydaje się, że tzw. średnia rentowności elektrowni opartej o OZE powinna być na poziomie powyżej 10%. Zapłata ta winna być zasadniczym bodźcem do uruchomienia elektrowni opartych o OZE. Zmniejszy to biurokrację związaną z dotychczasową metodą zielonych certyfikatów. Należy tu skorzystać z ustaw opartych na rozwiązaniu stałych dopłat, stosowanych jako feed in tariff w większości krajów UE. Wysokość stawek powinna być zbliżona do tych w Niemczech, jako...