Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obwarowane jest kilkoma zastrzeżeniami. Część z nich podlega zresztą zróżnicowanej, czasem subiektywnej wykładni. Obok wywołujących najwięcej sporów zawartych tam zasad kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa pamiętać trzeba o wymogu dotyczącym uzbrojenia terenu.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, decyzja pozytywna może być wydana w sytuacji, gdy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.

Zagwarantowanie uzbrojenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (wyrok z 24 maja 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 275/18, Legalis) wskazał, że celem art. 61 ust. 1 pkt 3 w związku z ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest uzależnienie wydania decyzji o warunkach zabudowy od faktycznego istnienia uzbrojenia terenu, ale jedynie zagwarantowanie, że powstanie stosowne uzbrojenie, pozwalające na prawidłowe korzystanie z obiektów budowlanych. Jeśli uzbrojenie terenu jeszcze nie powstało, to umieszczenie na obszarze inwestycji właściwych urządzeń musi zostać zagwarantowane w drodze umowy pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną, czyli przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem odpowiednich usług. Zagwarantowanie oznacza zapewnienie w drodze umowy, co nie jest tożsame z obowiązkiem posiadania takiej umowy już w momencie starania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ale posiadanie zapewnienia, gwarancji,...