Uzgodnienia z zarządcą drogi

Wobec dwóch form decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustawodawca wprowadził wymóg proceduralny dokonywania uzgodnień ich projektów z różnymi organami administracji publicznej. Uzgodnienia dokonywane są w zależności od potrzeb, a konkretnie od właściwości poszczególnych terenów.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu występuje w dwóch rodzajach:

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazane decyzje wydawane są po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. Poniżej przeanalizowano, jak związane z tymi zagadnieniami problemy mogą być oceniane w tezach orzeczniczych.

Kwestia terminu

W pierwszej kolejności zwrócić można uwagę na samą istotę uzgodnienia. Organ uzgadniający ma, co do zasady, termin na uzgodnienie, który wynosi dwa tygodnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (wyrok z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 829/16, Legalis) zaznaczył, że skoro przepis prawa wprost wskazuje, że niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie oznacza, że uzgodnienie uważa się za dokonane, a w sprawie organ uzgadniający z takiej możliwości skorzystał, to nie można wymagać od organu wydającego decyzję, by czynił w tym zakresie dodatkowe analizy czy...