Zasadniczym wymogiem stawianym inwestorowi w przypadku realizacji inwestycji biogazowej jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Potocznie zwana jest ona decyzją środowiskową.

Inwestor na etapie wnioskowania o wydanie decyzji środowiskowej musi mieć już przygotowaną całą szczegółową dokumentację techniczną planowanej biogazowni – projekty stosowanej technologii bądź projekty budowlane. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa podstawowe obowiązki inwestora w związku z zamierzoną inwestycją w zakresie m.in. wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.   Kiedy decyzja środowiskowa Decyzja środowiskowa musi być uzyskana przed wydaniem jednej z kilkunastu decyzji inwestycyjnych, a do istotniejszych należą: decyzja o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Kwestię uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach reguluje Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, uzyskanie decyzji o środowiskowych unormowaniach wymagane jest m.in. dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje z obu grup Rada Ministrów (na podstawie art. 60 wspomnianej ustawy) ma określić w drodze rozporządzenia,...