Tytuł aktu prawnego
Publikator
Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator
Uwagi
Rozporządzenie Ministra Środowiska
z 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia
pojazdów wycofanych z eksploatacji
DzU z 31 grudnia 2010 r.
nr 258, poz. 1760
Art. 38a ust. 4 ust. z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(DzU nr 25, poz. 202, z późn. zm.)
Weszło w życie 1 stycznia 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
 
 
DzU z 4 stycznia 2011 r.
 nr 3, poz. 4
Art. 7 ust. 7 Ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (DzU nr 130, poz. 1070, nr 215, poz. 1664 i nr 249, poz. 1657)
 
Weszło w życie 12 stycznia 2011 r.
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania
DzU z 11 stycznia 2011 r.
nr 8, poz. 32
Art. 9 Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (DzU z 2010 r. nr 138, poz. 935)
Weszło w życie 26 stycznia 2011 r.
 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska
 
DzU z 31 stycznia 2011 r.
nr 22, poz. 116
Art. 167 ust. 3 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
Wejdzie w życie 1 maja 2011 r.
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
 
DzU z 4 lutego 2011 r.
nr 25, poz. 133
Art. 27 a ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)
Weszło w życie 19 lutego 2011 r.
 
Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
DzU z 15 lutego 2011 r.
nr 32, poz 159
Weszło w życie 18 marca 2011 r., z wyj., art. 1 pkt 21 lit. b, który wchodzi w życie 16 sierpnia 2011 r.
Ustawa z 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
DzU z 16 lutego 2011 r.
nr 34, poz 170
Weszło w życie 3 marca 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 15 lutego 2011 r zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
 
DzU z 18 lutego 2011 r.
nr 36, poz 185
Art. 6b ust. 10 Ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.)
Weszło w życie z dniem ogłoszenia
Ustawa z 20 stycznia 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli 23 czerwca 2010 r.
 
DzU z 7 marca 2011 r.
nr 48, poz. 244
Weszła w życie 22 marca 2011 r.
 
Zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2010 r. w sprawie zniesienia Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju
 
MP z 19 listopada 2010 r.
nr 87, poz. 1026
Art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
 (DzU z 2003 r. nr 24, poz. 199, z późn. zm.)
Weszło w życie 19 listopada 2010 r.
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z 23 listopada 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007/2013
MP z 13 grudnia 2010 r.
nr 94, poz. 1085
 
 
Art. 35 ust. 7 pkt 2 Ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241)
Wszedł w życie 27 października 2010 r.
Uchwała nr 217 Rady Ministrów
z 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014”
MP z 31 grudnia 2010 r.
nr 101, poz. 1183
Art. 14 ust. 4 Ustawy z 27 kwietnia
2001 r. o odpadach
 (DzU z 2010 r. nr 185,
poz. 1243 i nr 203, poz. 1351)
Weszło w życie 1 stycznia 2011 r.
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z 24 lutego 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 
MP z 14 marca 2011 r.
nr 20, poz. 216
Art. 26 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241)
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z 28 lutego 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 
MP z 14 marca 2011 r.
nr 20, poz. 217
Art. 28 ust. 1a pkt 2 Ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241)
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z 2 marca 2011 r. o zmianach wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 
MP z 2 marca 2011 r.
nr 22, poz. 243
Art. 23 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241)

Weryfikacja zakończona na DzU nr 62 oraz MP nr 22 z 2011 r.
Przygotowała: Barbara Krawczyk