W nowy rok wkroczyliśmy, nie spodziewając się kolejnych wielkich zmian, jakie rzutować mogą na branżę wod-kan, jednak te nastąpiły. Najpierw żyliśmy w oczekiwaniu na korekty, które mogą się dokonać pod hasłem rekonstrukcji rządu, i nie zawiedliśmy się. Decyzją nowego premiera Mateusza Morawieckiego dotychczasowego ministra środowiska zastąpił minister Henryk Kowalczyk. Nie

dane było nam jednak okrzepnąć i przyzwyczaić się do nowej sytuacji, bo ta ewoluowała i wkrótce okazało się, że będziemy musieli przysposabiać się nie tyle do nowego ministra, co całego ministerstwa. W myśl rozporządzenia Prezesa RM 9.01.2018 r. zmienił się szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Do tegoż resortu dołączono dział administracji rządowej „gospodarka wodna”, który jest właściwym dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Zaproponowane zmiany stworzyły nową dla branży wod-kan sytuację, trudno powiedzieć, byśmy się jej wcześniej spodziewali. Wszak ani na etapie konsultacji ustawy Prawo wodne, ani później, gdy zapowiadano rekonstrukcję rządu, nie sygnalizowano zmian w zakresie zadań Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczących gospodarki wodnej. Nie należy również zapominać, iż do niedawna ministerstwem właściwym dla sektora wod-kan było Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. 
Idzie nowe? 
I tak, i nie. Z całą pewnością nowością jest resort, pod który nasza branża podlega od 9.01.2018 r. Jednak nadal znaczący obszar działalności przedsiębiorstw wod-kan związany jest ściśle z ochroną środowiska. Wraz z powierzeniem nowych zadań MGMiŻŚ, resortowi temu przekazane zostały komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska, zajmujące się sprawami gospodarki wodnej, w tym osoby mające wiedzę i doświadczenie w jej zakresie. Tym samym mamy nadzieję na ułożenie dobrych, wzajemnych relacji, szczególnie w kontekście wyzwań wynikających ze zmiany prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Również w PGW Wody Polskie nastąpiły zmiany personalne. W imieniu ministra środowiska pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, Mariusz Gajda, 2.01.2018 r. wręczył akty nominacji zastępcom prezesa Wód Polskich, którymi zostali Iwona Koza, Robert Kęsy oraz Mateusz Balcerowicz. Do tych znanych naszemu środowisku osób, dołączył 17.01.2018 r. sam prezes tej ważnej dla naszego sektora instytucji. Minister Marek Gróbarczyk powołał na to stanowisko dotychczasowego zastępcę dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ – Przemysława Dacę. Podczas uroczystości nominacji prezes Wód Polskich deklarował, iż jest mu znany zakres i skala trudności wyzwań, jakie stoją przed nim na nowym stanowisku. Tych z pewnością będzie sporo, szczególnie w zakresie dostosowania funkcjonowania PGW Wody Polskie do nowych realiów prawa. IGWP deklaruje wolę współpracy w podejmowanych przez Wody Polskie działaniach oraz liczy na relacje oparte na wzajemnym szacunku i dialogu. 
Zbliża się marzec…
A wraz z nim tradycyjnie już duże wydarzenie konferencyjne, organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. W dniach 5–6.03.2018 r. zapraszamy Państwa do Warszawy na IV już edycję Forum Ochrony Środowiska. To jedna ze sztandarowych propozycji, jakie Izba ma w swojej palecie wydarzeń konferencyjnych, która przez kolejne edycje wyrobiła sobie renomę i zaskarbiła uznanie uczestników. Dotychczasowe edycje osnute były na kanwie wiodącego głównego tematu (w ub.r. była to „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”), nie inaczej będzie i teraz. Wzrost temperatury, ekstremalne zjawiska pogodowe, częstsze susze i powodzie, występowanie nowych chorób i ich mutacji – właściwie nie ma już takiego obszaru, który byłby odporny na zmiany klimatu. Każdego dnia docierają do nas niepokojące informacje – wiemy, że Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej UE. Wg danych Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczone powietrze jest przyczyną śmierci rocznie 43 000 osób w Polsce. Adaptacje do zmian klimatu to jeden z tematów, których nie może zabraknąć podczas kolejnej edycji Forum Ochrony Środowiska. Przedstawienie rozwiązań przeciwdziałających negatywnym zmianom klimatu i przygotowujących państwo, samorządy i firmy na nową rzeczywistość, to kanwa dyskusji otwierającej Forum. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządów, organizacji gospodarczych, naukowców. Ważną rolę w ochronie klimatu może odegrać sektor wodno-kanalizacyjny, co będziemy chcieli mocno podkreślić. Podczas drugiego dnia FOŚ będzie równie gorąco – zaplanowaliśmy wówczas omówienie najważniejszych wyzwań legislacyjnych dla branży wodno-kanalizacyjnej.