Początkiem działań w Polsce w zakresie walki z azbestem był wprowadzony ustawowo w 1997 r. ostateczny zakaz jego importu, wprowadzania i wykorzystania. Chociaż ustawa dotyczy wszystkich rodzajów azbestu, w praktyce ograniczenie dotyczyło jedynie chryzotylu, ponieważ azbesty amfibolowe zaprzestano stosować już w 1985 r. Kolejnym krokiem było stworzenie w 2002 r. podstaw do skutecznego oczyszczenia kraju z azbestu.

W oparciu głównie o aktualny stan prawny w zakresie azbestu oraz na podstawie innych systemowych rozwiązań warto przybliżyć obraz aktualnej sytuacji procesu usuwania azbestu w Polsce.

Obowiązujące prawo

W polskim prawodawstwie tematykę związaną z azbestem reguluje w sumie siedem głównych ustaw, do których obowiązuje jeszcze ponad 35 rozporządzeń. Tymi aktami prawnymi, według chronologii powstania, są:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (DzU z 1997 r. nr 101, poz. 628 z późn. zm., t.j. DzU z 2004 r. nr 3, poz. 20), Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.), Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2005 r. nr 180, poz. 1495, z późn....