Który organ jest właściwy do udostępnienia informacji o właścicielach psów ras uznawanych za agresywne?

Organem właściwym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) i tylko on może dokonać oceny, czy udostępnić takie informacje na wniosek osoby zainteresowanej.

Kwestię wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną regulują przepisy Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (DzU z 2003 r. nr 106, poz. 1002). Zgodnie z nimi, takie zezwolenie wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby, która zamierza to czynić, i to on jest upoważniony do jego cofnięcia. Natomiast rasy psów uznawanych za agresywne określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (DzU nr 77, poz. 687).

Kwestię udostępniania informacji dotyczących danych osobowych właścicieli psów ras uznawanych za agresywne należy rozpatrywać w kontekście przepisów Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2012 r. poz. 908). Trzeba bowiem zauważyć, że organ gminy – jako władza publiczna – podlega przepisom tej ustawy. Zgodnie z ich brzmieniem, udostępnieniu podlega informacja publiczna m.in. o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w...