Polska Izba Gospodarki Odpadami, po zapoznaniu się z projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (z 25 maja 2010 r.) skierowała list do prof. Andrzeja Kraszewskiego, ministra środowiska, w którym zgłosiła swoje uwagi.

Zasadniczo założenia w trafny sposób definiują główne wady i dysfunkcje obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Są one trzy: niedostatek instalacji do zagospodarowania odpadów, zapewniających realizację dyrektyw unijnych, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i niedostateczna egzekucja prawa oraz brak jednolitych standardów (wymagań technicznych) warunkujących uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami.   Wnioski i postulaty Projekt założeń uwzględnia wiele wniosków i postulatów, formułowanych w minionych latach przez przedsiębiorców. Dotyczy to m.in. określenia w drodze rozporządzenia harmonogramu realizacji docelowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, nadania wojewódzkim planom gospodarki odpadami (WPGO) rangi aktu prawa miejscowego w zakresie określenia rodzajów, lokalizacji i wydajności istniejących i planowanych instalacji zagospodarowania odpadów czy podwyższenia stawek opłat za zagospodarowanie odpadów w sposób zapewniający konkurencyjność metod innych niż składowanie. Projekt uwzględnia tez potrzebę określenia, w drodze rozporządzenia, jednolitych na terenie kraju wymagań organizacyjnych i technicznych dla przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców, wskazania obligatoryjnych miejsc odzysku i unieszkodliwiania...