Sprawdzenie prawidłowości ustalania przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej w latach 2004-2006 (I półrocze) było celem działań NIK-u w okresie od września 2006 r. do stycznia br. Kontroli poddane zostały 32 jednostki, w tym 13 objętych podobną kontrolą w 2002 r. Izba negatywnie oceniła wyniki kontroli. 18 zbadanych gmin nie wypełniło obowiązku uchwalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej, mimo realizowania na ich terenie inwestycji infrastrukturalnych lub dokonywania podziałów nieruchomości. NIK skrytykował także zaniechanie w sześciu gminach obowiązku ustalenia i pobierania opłaty planistycznej. Z kolei w 17 gminach, w których pobierano opłaty adiacencką oraz planistyczną, ujawnione zostały nieprawidłowości i uchybienia. Polegały one przede wszystkim na nielegalnym przymuszaniu właścicieli nieruchomości do partycypacji w kosztach budowy infrastruktury, określeniu stawek zerowych opłaty planistycznej w niektórych planach zagospodarowania przestrzennego, zmieniających przeznaczenie nieruchomości, oraz na zaniechaniu wycen wzrostu wartości nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania wybudowanej infrastruktury i w związku z podziałami nieruchomości. W dodatku kontrolerzy ustalili, że w 28 gminach notariusze nie wywiązywali się w pełni z obowiązku przesyłania gminom wypisów z aktów notarialnych w terminie siedmiu dni od sporządzenia umów zbycia nieruchomości. Aż 29% spośród 2165 zbadanych wypisów z aktów notarialnych, które otrzymały gminy, wpłynęło z opóźnieniem, sięgającym od kilku dni do ponad 41 miesięcy! W 14 gminach...