Funkcja wadium w procedurach przetargowych polega na zabezpieczeniu organizatora przetargu poprzez możliwość zatrzymania wadium na wypadek niezawarcia umowy przez wykonawcę. Może ono zostać złożone w miejscu wskazanym przez zamawiającego (w kasie) lub zostać załączone do oferty. Potwierdza to m.in. Zespół Arbitrów (sygn. UZP/ZO/0-481/05). Zamawiający musi żądać od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Poniżej tych kwot zamawiający może, ale nie musi żądać wadium. Ogólne wymogi dotyczące wadium Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jednak czy zamawiający może wymagać, aby wadium w formie niepieniężnej było złożone w terminie wcześniejszym niż termin składania ofert? Taki warunek został skrytykowany w piśmiennictwie. Jeżeli jednak znalazł się w SIWZ i nie został oprotestowany przez wykonawców, to należy go uznać za obowiązujący (sygn. UZP/ZO/0-530/05). Przy określaniu kwoty wadium zamawiający musi pamiętać, że może to być kwota w granicach od 0,5 do 3% szacunkowej wartości zamówienia. Po przekroczeniu tych kwot postępowanie będzie obarczone wadą i należy je unieważnić (art. 93 ust. 1 pkt 7). Jeżeli dopuszczone jest składanie ofert częściowych lub udzielanie zamówienia w częściach, kwotę wadium należy określić dla każdej części. Wadium może być wnoszone w jednej lub...