W JEREMIE istnieją cztery główne ogniwa – Instytucja Zarządzająca, Menadżer Funduszu Powierniczego, pośrednicy finansowi oraz przedsiębiorcy (MŚP). To dzięki tym wszystkim elementom przepływ środków finansowych jest sprawny, a firmy w Wielkopolsce mogą się rozwijać.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej możemy w pełni korzystać z pomocy finansowej z unijnego budżetu. Jednak aby wyznaczyć kierunki działań, na które

miałyby zostać przeznaczone środki zewnętrzne w postaci dofinansowania, przygotowano odpowiednie programy. Jednym z nich jest regionalny program operacyjny. Każde województwo posiada swój własny RPO. W Wielkopolsce jest to Wielkopolski Regionalny Program Ope-racyjny na lata 2007-2013 (WRPO), za którego realizację odpowiada Instytucja Zarządzająca, czyli Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Przy pomocy Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego oraz, w zależności od sytuacji, innych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Zarząd wdraża WRPO. A właśnie w ramach WRPO realizowana jest inicjatywa JEREMIE. To Instytucja Zarządzająca wyodrębniła
w Programie pulę pieniędzy na wsparcie pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz decyduje o kierunkach ich wydatkowania. Ponadto na wniosek beneficjenta zatwierdza wszelkie zmiany oraz aktualizacje strategii inwestycyjnej, warunków konkursowych, umów operacyjnych oraz  biznesplanów pośredników finansowych. Menadżer Funduszu Powierniczego Instytucja Zarządzająca przeznaczyła ponad 501 mln zł, dla  przedsiębiorców z sektora MŚP na pożyczki i poręczenia w ramach JEREMIE. Tak duże środki Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił ulokować do specjalnie w tym celu utworzonego funduszu powierniczego. Na menadżera tego funduszu wybrano Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z którym podpisano stosowną umowę. Do jego zadań należy przygotowanie, realizacja i aktualizacja strategii inwestycyjnej, przygotowanie, negocjowanie i zawieranie umów operacyjnych z pośrednikami finansowymi czy aktualizacja ich biznesplanów. Menadżer
zarządza również portfelem wkładów z funduszu powierniczego do poszczególnych operacji realizowanych przez pośredników finansowych, a także saldem niewypłaconych środków. Wyniki osiągane przez pośredników finansowych wraz z ich działalnością są na bieżąco monitorowane przez BGK, podobnie jak działalność wspieranych przedsiębiorców. Ze swojej pracy Menadżer rozlicza się z Instytucją Zarządzającą – Zarządem Województwa Wielkopolskiego – m.in. w formie sprawozdań. 

Pośrednicy dla przedsiębiorców
Pośrednicy finansowi to instytucje, które oferują przedsiębiorcom konkretne produkty finansowe ze środków udostępnionych im w ramach inicjatywy JEREMIE. Są wybierani w konkursach ogłaszanych przez Menadżera Funduszu Powierniczego. W Wielkopolsce wyłoniono dotąd szesnastu
pośredników finansowych – jedenastu w ramach produktu Pożyczka Globalna, czterech w ramach produktu Reporęczenie oraz jeden w produkcie Poręczenie Portfelowe. To właśnie z nimi przedsiębiorcy mają bezpośredni kontakt. Poprzez oferowanie niskooprocentowanych pożyczek i poręczeń dają możliwość inwestowania MŚP w tym nowo powstałym firmom, które nie mają szans na pozyskanie środków z banków komercyjnych. Dzięki zaangażowaniu w inicjatywę, pośrednicy finansowi mają szanse na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz kadrowego, podniesienie jakości
oraz efektywności swojego działania, zdobycie dodatkowych kompetencji, a co najważniejsze, na wzbogacenie doświadczenia w zakresie dystrybucji i wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach unijnych instrumentów zwrotnych. Realizacja projektu pozwoli także zwiększyć potencjał ich działania na obszarze regionu. 

Przedsiębiorcy MŚP to podstawa 

Przedsiębiorcy to ostatnie, ale najważniejsze ogniwo w inicjatywie JEREMIE. Do nich trafiają środki na budowę, rozbudowę lub rozszerzenie działalności gospodarczej. Do szczegółowych działań objętych finansowaniem zaliczono realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, 
unowocześnienie składników majątku trwałego, budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii, informatyzację, dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów oraz norm krajowych i unijnych, tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy, a także na inne cele gospodarcze, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa. Z JEREMIE mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają od 1 do 250 pracowników, posiadają siedzibę lub działają na terenie woj. wielkopolskiego, a ich obrót roczny wynosi do 50 mln euro oraz posiadają sumę bilansową nieprzekraczającą 43 mln euro. W szczególności wsparcie kierowane jest do firm nie posiadających odpowiednich środków finansowych na realizację
projektu czy zabezpieczeń o wystarczającej wartości.