Głównym celem działalności PSE Operator jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co wiąże się z zagwarantowaniem odpowiedniej zdolności przesyłu krajowej sieci przesyłowej (KSP).

Musi to być adekwatne do rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, które determinuje konieczność przyłączania nowych źródeł i konsumentów energii elektrycznej, ale przede wszystkim stosownego rozwoju sieci elektroenergetycznej. Działalność inwestycyjna Planowanie rozwoju sieci przesyłowej odbywa się w trzech perspektywach: długo, średnio i krótkoterminowej. Plan rozwoju sieci przesyłowej, akceptowany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przewiduje planowane działania rozwojowe w perspektywie 15-letniej. Dla okresu pięciu lat sporządzony jest Plan zamierzeń inwestycyjnych, a na potrzeby operacyjne – roczny Plan inwestycji rzeczowych. W ostatnich latach wielkość nakładów inwestycyjnych rośnie, a tempo wzrostu w najbliższym czasie będzie zdecydowanie większe. W okresie 2011-2016 operator systemu przesyłowego (OSP) planuje wybudowanie nowych i przebudowę już istniejących stacji oraz linii, urządzeń teleinformatycznych, budynków i budowli za łączną kwotę bliską 8,2 mld zł. W ramach realizacji tych nakładów finalizowane są już przedsięwzięcia gwarantujące zasilanie obiektów podczas turnieju EURO 2012 w rejonie aglomeracji wrocławskiej i poznańskiej. Inwestycje te jednocześnie poprawią niezawodność KSP w tych regionach. Istotnym przedsięwzięciem międzynarodowym jest zespół zadań inwestycyjnych służących połączeniu sieci transgranicznych Polski i Litwy. Zakończenie realizacji pierwszej grupy tych zadań planowane jest na koniec 2015 roku. Połączenie energetyczne pomiędzy...