Komisja Europejska 2 lipca br. opublikowała komunikat potwierdzający dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wniosek w sprawie projektu dyrektywy zmieniającej najważniejsze dyrektywy dotyczące gospodarki odpadami. Obydwa dokumenty są zapowiedzią zmiany podejścia do systemu gospodarki odpadami i polityki środowiskowej w UE.

Komunikat pt. „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program ‘zero odpadów’ dla Europy” był adresowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Wraz z nim opublikowany został wniosek Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy zmieniającej najważniejsze dyrektywy dotyczące gospodarki odpadami.

Rozwój i innowacje

Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada ograniczanie odpadów w całym cyklu życia produktu – począwszy od jego projektowania, poprzez produkcję i dystrybucję (przy wykorzystaniu paszportyzacji produktu), aż po etap konsumpcji, rozumianej również jako pożyczanie, wymiana, zamiana i wynajmowanie produktu. Ostatnie stadium stanowi późniejsze wykorzystanie i zagospodarowanie powstających z tego produktu odpadów, które są traktowane jako potencjalny, cenny surowiec wtórny. Jednocześnie Komisja Europejska zapowiada w ww. dokumentach dalszą analizę najpoważniejszych błędów rynkowych i administracyjnych, które w praktyce ograniczają powtórne wykorzystanie odpadów surowcowych. Celem analizy ma być skuteczne wprowadzenie ram polityki sprzyjających oszczędzaniu zasobów na poziomie UE. Zmiany całego pakietu dyrektyw odpadowych mają również stanowić dźwignię dla rozwoju zielonej gospodarki, a także sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy w tym sektorze oraz...