Do produkcji napojów bezalkoholowych potrzebna jest woda wysokiej jakości. Często zakłady produkujące tego typu napoje decydują się na własne stacje uzdatniania wody. Istotnym problemem są też ścieki.

Zakłady decydują się na rozwiązanie tego problemu poprzez wybudowanie stosownych podczyszczalni ścieków i wprowadzanie ich do systemu kanalizacji zbiorczej lub na kompleksowe rozwiązanie w postaci pełnego oczyszczania ścieków – z odprowadzeniem ich do odbiornika.

Rynek napojów bezalkoholowych

Według Graura1, w 2017 r. całkowita wartość sprzedaży detalicznej napojów bezalkoholowych w Polsce wyniosła 5,9 mld euro, co stanowiło 0,8% sprzedaży globalnej. Dużą popularnością wśród konsumentów cieszą się napoje gazowane produkowane na naturalnych koncentratach soków owocowych niezawierających środków konserwujących. Produkcja takich napojów narzuca wysokie wymagania techniczne dotyczące sprzętu produkcyjnego. Bardzo istotna jest także kultura produkcyjna zakładu, polegająca na rutynowych procedurach utrzymania oraz kontroli czystości wszystkich działów produkcyjnych2. Na rys. 1 przedstawiono spożycie wody butelkowanej w 2016 r. Polska plasuje się na wysokiej pozycji na tle państw Europy (95,6 dm3/mieszkańca na rok). Porównując ten wynik z 2006 r. (60,5 dm3/mieszkańca na rok), obserwuje się wyraźny wzrost zużycia wody butelkowanej w Polsce.

Rys. 1. Jednostkowe spożycie wody butelkowanej w wybranych krajach Europy (opracowanie własne na podstawie literatury3)

Na rys. 2 przedstawiono jednostkowe wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe. Można zauważyć tendencję wzrastającą wydatków...