XIX konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Wykorzystywanie wód podziemnych w gospodarce komunalnej” odbyła się w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Częstochowie. Tematem tegorocznego spotkania uczyniono „Gospodarowanie wodami podziemnymi w aktualnych uwarunkowaniach”.
Organizatorami konferencji od lat są Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Częstochowie oraz Koło Zakładowe PZITS przy Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w Częstochowie. Patronami honorowymi sympozjum byli marszałek województwa śląskiego oraz prezydent Częstochowy.
W konferencji wzięło udział ok. 120 osób z całej Polski. Byli to przedstawiciele wyższych uczelni, przedsiębiorstw wodociągowych i geologicznych, Państwowego Instytutu Geologicznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz administracji państwowej różnych szczebli.
W gronie doświadczonych naukowców i praktyków omawiano niektóre aspekty dotyczące zmiany przepisów prawnych w zakresie dokumentowania zasobów wód podziemnych (nowe Prawo geologiczne i górnicze oraz akty wykonawcze), od lat wzbudzające wiele kontrowersji. Debatowano także nad takimi tematami jak tworzenie baz danych hydrogeologicznych i zasady ich wykorzystania, kierunki zmian wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej, stanu jakościowego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych czy doświadczenia europejskie w ramach projektu GENESIS. Sponsorami konferencji były PAM SAINT-GOBAIN, DYNAMIK FILTR oraz Śląska Izba Budownictwa.
 
Elżbieta Kowalczyk

Konferencja w Częstochowie
Archiwum organizatora
Konferencja w Częstochowie Archiwum organizatora