W kilku województwach nadal trwają prace nad aktualizacją wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Konieczność ich przeprowadzenia wynika z art. 5 ust. 1 Ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz.122), nakazującego sejmikom przeprowadzenie aktualizacji WPGO, z uwzględnieniem zmian wynikających z tej ustawy, w terminie do 30 czerwca 2016 r. W związku z przeprowadzaną przez sejmiki poszczególnych województw procedurą aktualizacji ponownie aktualne stało się zagadnienie dopuszczalnych podstaw kwestionowania zapisów WPGO.

Zgodnie z zapisami Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. DzU z 2016 r. poz. 486, ze zm., dalej: u.s.w.), zaskarżenie WPGO jest możliwe zarówno w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody (art. 82 ust. 1 u.s.w.), jak i w trybie skargi do WSA, do wniesienia której uprawniony jest każdy podmiot legitymujący się interesem prawnym (art. 91 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1 u.s.w.). W świetle aktualnej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego sama możliwość wniesienia skargi na uchwałę w sprawie WPGO nie budzi obecnie większych wątpliwości.

NSA m.in. w wyroku z 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II OSK 2154/13) stwierdził, że w przeciwieństwie do uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sam WPGO nie jest aktem...