Inwestycja w Sobuczynie

W Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Sobuczynie (woj. śląskie) 15 grudnia ub.r. został otwarty zakład stabilizacji (kompostowy). W ramach inwestycji wybudowano: halę kompostowni z 18 żelbetowymi bioreaktorami, instalacje do ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego, place dojrzewania stabilizatu oraz wiaty magazynowe. Nowo wybudowany obiekt został wyposażony także

w urządzenia mobilne niezbędne do prowadzenia procesu technologicznego. W zakładzie w procesach tlenowych będą stabilizowane odpady organiczne wydzielone mechanicznie ze zmieszanych odpadów komunalnych. Trafią do niego również inne odpady ulegające biodegradacji, m.in. trawa, liście czy gałęzie, które posłużą do produkcji materiału kompostowego. Docelowa wydajność zakładu stabilizacji to 40 tys. t/rok. Ponadto bezpośrednio w pryzmach kompostowych będzie można kompostować 5 tys. t rocznie odpadów zielonych. Wartość inwestycji to ponad 35,1 mln zł (brutto). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”, dofinansowanego ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt otrzymał również dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. RIPOK-iem w Sobuczynie zarządza Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

POIiŚ zatwierdzony

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020. Budżet programu to ponad 27,4 mld euro. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z transportem (drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski). Następny w kolejności będzie sektor ochrony środowiska. Za inwestycje w obszarze adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody oraz poprawy środowiska miejskiego, na które łącznie wyasygnowano 3,5 mld euro, odpowiedzialne ma być Ministerstwo Środowiska. Projekty współfinansowane ze środków POIiŚ będzie można realizować do końca 2023 r.

Nowelizacja uchwalona

Podczas obrad 83. posiedzenia (18 grudnia ub.r.) Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia przepisy dotyczące planów gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadza m.in. obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych dla instalacji przetwarzania odpadów. Ustawa przewiduje, że ze środków europejskich lub krajowych będą mogły być finansowane te inwestycje w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania nimi, które zostały ujęte w planach inwestycyjnych, uzupełniających wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Plany inwestycyjne będą zawierać informacje na temat potrzebnej infrastruktury służącej do gospodarowania odpadami komunalnymi i remontowo-budowlanymi, a ich projekty mają być uzgadniane z ministrem środowiska. Ustawa wprowadza także definicję ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – spalarni o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 500 tys. osób. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, do końca czerwca 2016 r. sejmiki województw będą miały obowiązek zaktualizowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami, uwzględniając w nich plany inwestycyjne. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Raport o środowisku

Opublikowano dokument „Stan środowiska w Polsce. Raport 2014”, opracowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Zawiera on ocenę wszystkich komponentów środowiska oraz oddziaływań objętych wieloletnim programem państwowego monitoringu środowiska. W raporcie zaprezentowano także podstawowe informacje o efektywności ekologicznej polskiej gospodarki oraz omówiono zagadnienia dotyczące globalnych problemów środowiska, takich jak stan warstwy ozonowej oraz zmiany klimatu. Dokument będzie uwzględniony w jednej z części kolejnego raportu Europejskiej Agencji Środowiska o stanie środowiska Europy i prognozach jego zmian – SOER 2015.  

Plany KE

W przedstawionym 16 grudnia ub.r. planie pracy na 2015 r. Komisja Europejska zapowiedziała wycofanie 80 aktów legislacyjnych, w tym m.in. propozycji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednocześnie wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, podkreślił, że do końca 2015 r. zostanie zaprezentowana nowa, bardziej ambitna propozycja promocji gospodarki w obiegu zamkniętym (więcej str. 39, 40).

Nowela u.c.p.g. podpisana

Prezydent RP Bronisław Komorowski 18 grudnia ub.r.  podpisał ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem kilku przepisów, które zaczną obowiązywać po trzech miesiącach. Do najważniejszych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzonych w ustawie należą m.in. określenie maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne, która będzie zależała od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę ogółem, publikowanego w Monitorze Polskim przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustawa wprowadza również wyższą – do dwukrotności opłaty podstawowej – opłatę za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny ani odbierane, oraz ustala ustawowe kryteria zwolnienia podmiotowego. Ponadto zostały doprecyzowane przepisy dotyczące punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) poprzez określenie, że powinien to być co najmniej jeden stacjonarny punkt, tworzony samodzielnie lub z innymi gminami. Ustawa wskazuje także minimalną ilość odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK.

Polacy a środowisko

Większość Polaków (76%) uważa, że ochrona środowiska może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju. W ciągu ostatnich czterech lat wzrosła liczba osób regularnie segregujących odpady – w 2014 r. 68% mieszkańców. Ponadto stan gospodarki odpadami w kraju jest oceniany jako lepszy w porównaniu do ubiegłych lat – ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia zarządzanie odpadami. Wyniki badania przeprowadzonego dla Ministerstwa Środowiska (MŚ) wskazują na poprawę świadomości oraz zachowań ekologicznych Polaków.

Respondenci zostali zapytani m.in. o stan środowiska naturalnego i sposoby jego ochrony, ocenę jakości powietrza, gospodarkę odpadami, zmiany klimatu, jak również podejmowane na co dzień działania proekologiczne i zachowania konsumenckie.

„Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski” na zlecenie MŚ wykonał Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Przepytano losową ogólnopolską, reprezentatywną próbę mieszkańców kraju w wieku 15 lat i więcej, liczącą 1000 osób.

Ministerstwo Środowiska prowadzi badania od 2010 r. Pozyskane dane umożliwiają śledzenie zmian w społeczeństwie i planowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace nad rozporządzeniami

Trwają intensywne prace nad aktami prawnymi dotyczącymi odpadów. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu. Zakończył się etap uzgodnień w Rządowym Centrum Legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Ekologiczna choinka

Choinkę w całości wykonaną z materiałów pochodzących z recyklingu od 5 grudnia ub.r. można było oglądać przed budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Podstawę instalacji stanowił sześciometrowy stożek, który oklejono kilkudziesięcioma kilogramami płatków PET, powstałych w wyniku przetworzenia zużytych butelek plastikowych. Celem przedsięwzięcia było m.in. pokazanie, że segregowanie odpadów ma sens, a z surowców wtórnych można wykonać wiele ciekawych projektów. Pomysłodawcą instalacji był Zakład Utylizacyjny.

 

Na podstawie informacji prasowych oraz stron internetowych: gios.gov.pl, mir.gov.pl, mos.gov.pl, prezydent.pl, sejm.gov.pl, zut.com.pl opracowała Katarzyna Gorwa.

 

Inwestycja w Sobuczynie/Fot. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Inwestycja w Sobuczynie/Fot. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne