ZUOK w Janczycach rozbudowany

W Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Janczycach (woj. świętokrzyskie) trwa rozruch technologiczny nowo wybudowanej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W ramach inwestycji powstała m.in. hala sortowania odpadów komunalnych z zapleczem administracyjno-socjalnym, wyposażona w instalację do segregacji mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości 22 tys.

t odpadów rocznie (jedna zmiana), która umożliwia także sortowanie odpadów zbieranych selektywnie (4 tys. t/rok) oraz przygotowanie frakcji materiałowych przeznaczonych do produkcji paliw alternatywnych (ok. 3,5 tys. t/rok). Ponadto wykonano: segment odbioru frakcji 0-80 mm i balastu z sortowni, instalację do stabilizacji odpadów w systemie zamkniętym (trzy reaktory), plac dojrzewania i doczyszczania stabilizatu/kompostu, wagę samochodową, parking, zbiornik bezodpływowy ścieków bytowych, segment oczyszczania ścieków deszczowych oraz zbiornik retencyjny ścieków technologicznych z pompownią. Inwestycja obejmowała również zakup niezbędnych maszyn, urządzeń i kontenerów. Projekt pn. „Rozbudowa ZUOK Janczyce – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów” został zrealizowany przy udziale funduszy pozyskanych z UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz środków własnych beneficjenta – Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki (EZGDK). Koszt inwestycji to ponad 22,6 mln zł (brutto). Jednostką zarządzającą instalacją jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, będący własnością EZGDK.

Finał latem

Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (RZZO) w miejscowości Końskie (woj. świętokrzyskie). Realizację zadania powierzono konsorcjum firm Condite z Kielc, Domat Eko z Morawicy oraz PHU Spurek z Kielc. Po rozbudowie RZZO jego średnia roczna wydajność wyniesie ponad 53 tys. t. Inwestycja obejmuje budowę: kompostowni odpadów zielonych i bioodpadów opartej na technologii dwustopniowej stabilizacji, instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania z możliwością biologicznego suszenia odpadów zmieszanych, instalacji dwustopniowej stabilizacji frakcji biodegradowalnej 0-80 mm wydzielonej mechanicznie ze strumienia odpadów zmieszanych, jak również instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów zmieszanych oraz frakcji energetycznej powyżej 80 mm do przygotowania komponentów do produkcji paliw alternatywnych. W ramach zadania powstaną także: sortownia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, nowa kwatera składowiska odpadów, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych z warsztatem i zapleczem technicznym, punkt selektywnego czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz infrastruktura towarzysząca (m.in. waga samochodowa, zaplecze administracyjno-socjalne czy uzbrojenie terenu). Prace potrwają do końca sierpnia br. Koszt projektu to prawie 35 mln zł (brutto). Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również z pieniędzy beneficjenta – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich.

Wielofunkcyjna instalacja

W Regionalnym Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Opolu 10 grudnia ub.r. otwarto innowacyjną kompostownię tunelową o wydajności 60 tys. t rocznie. W instalacji składającej się z 10 tuneli – komór zamkniętych (bioreaktorów), będzie prowadzony jednostopniowy proces stabilizacji biologicznej. Każdy tunel stanowi odrębny, niezależny moduł z własnym systemem monitoringu, wentylacji, nawadniania oraz zbierania odcieków. Zastosowana technologia modułowa umożliwia jednoczesne przetwarzanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów biodegradowalnych, jak również prowadzenie procesów biosuszenia odpadów oraz suszenia frakcji palnych (produkowanego paliwa alternatywnego) z wykorzystaniem ciepła procesowego ze stabilizacji odpadów. Koszt inwestycji to 20 mln zł, z czego 14 mln zł stanowiła pożyczka (kredyt preferencyjny) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozbudowa MBP

Zakończyła się budowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów w miejscowości Giedlarowa (woj. podkarpackie), zarządzanej przez spółkę Stare Miasto – Park. Instalację tworzą trzy zamknięte żelbetowe reaktory z systemem napowietrzania, opcją zraszania i oczyszczania powietrza procesowego w biofiltrze. Do procesu stabilizacji trafi rocznie 12,3 tys. t frakcji 0-80 mm wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych. W instalacji będą przetwarzane także odpady biodegradowalne i zielone pochodzące z selektywnej zbiórki w ilości 1,4 tys. ton na rok. Koszt inwestycji to ok. 3,5 mln zł.

 

Na podstawie nadesłanych materiałów opracowała Katarzyna Gorwa.

 

Wielofunkcyjna instalacja/Fot. Archiwum Abrys
Wielofunkcyjna instalacja/Fot. Archiwum Abrys
ZUOK w Janczycach rozbudowany/Fot. Foto Media Art
ZUOK w Janczycach rozbudowany/Fot. Foto Media Art