W lipcowym numerze „Przeglądu Komunalnego” ukazał się artykuł pt. „Azbest a regulacje prawne”, omawiający m.in. najważniejsze zadania opracowanego właśnie nowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2012” oraz propozycje zmian w przepisach dotyczących azbestu. I właśnie ten ostatni aspekt artykułu wymaga, naszym zdaniem, nieco szerszego omówienia i komentarza.

Projektowane zmiany w ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (DzU nr 71, poz. 649) umożliwią przetwarzanie azbestu, co w świetle obowiązujących obecnie przepisów było praktycznie niedopuszczalne. Mamy jednak do nich pewne „ale”. Otóż dopuszczają one przetwarzanie odpadów azbestowych przy użyciu nowych technologii w urządzeniach przewoźnych, przy czym równocześnie zobowiązują ministra właściwego ds. gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków przetwarzania odpadów zawierających azbest, w tym takich parametrów jak temperatura, ciśnienie, czas prowadzenia procesu oraz stopień rozdrobnienia odpadów. Intencja proponowanych zmian jest jak najbardziej słuszna, bowiem możliwość przetwarzania odpadów zawierających azbest zamiast ich składowania jest z pewnością korzystniejsza ze względu nie tylko na ochronę środowiska, ale także na gospodarkę, gdyż wspiera postęp poprzez rozwijanie nowych, innowacyjnych technologii. Działania takie z pewnością pomogą rozwiązać problem usunięcia z terenu Polski materiałów zawierających...