Wykrywanie przecieków wody

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają obowiązek zapewnić dostawę wody w dostatecznej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i o wymaganej jakości. Powinny zapewnić też ciągłość usług, co jest związane z efektywną eksploatacją systemu wodociągowego. W miarę użytkowania sieci wodociągowej może pogarszać się stan samych przewodów prowadzących wodę oraz urządzeń towarzyszących. To z kolei może przyczyniać się do awarii wybranych odcinków sieci wodociągowej.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne realizują powierzone im zadania na podstawie pewnych dokumentów. Są to m.in.:

zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wydawane przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przez organ wykonawczy gminy, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opracowywany w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym i uchwalany przez radę gminy, regularna wewnętrzna kontrola jakości wody, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, opracowywany w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym i uchwalany przez radę gminy, pisemne umowy o zaopatrzenie w wodę, zawierane pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcami usług, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, opracowywane w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym i zatwierdzane w drodze decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nadzór nad jakością wody, sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Niewłaściwy stan instalacji

Konsekwencje złego stanu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przedstawiono w tabeli.

 

Konsekwencje złego stanu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych (opracowanie własne na podstawie literatury1)

Konsekwencje dla zarządzających systemem

Konsekwencje dla sieci i systemu jako zespołu urządzeń technicznych

Konsekwencje dla gospodarki...