Seminarium "Opakowania a ekologia" - TAROPAK 2003 Na producentów opakowań i wytwarzających odpady opakowaniowe nałożono szereg obowiązków. Obecne prawo w zakresie gospodarowania odpadami opracowane zostało w oparciu o dyrektywy europejskie i jest zgodne z normami unijnymi. Aktualny stan prawny w tym obszarze został opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska. Gospodarkę odpadami reguluje szereg przepisów prawnych: Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Ustawa o odpadach z 17 kwietnia 2001 r. (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628 z późn. zm.), Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 r. (DzU z 2001 r. nr 63, poz. 638 z późn. zm.), Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie...