1 grudnia 2006 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się IV Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. To ostatnie zgromadzenie sprawozdawczo-programowe w obecnej, czteroletniej kadencji. Przyszłoroczne obrady będą podsumowywać pierwszą kadencję i dokonają wyboru władz Izby (Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu). Tegoroczne Zgromadzenie poprzedzone było szerokimi konsultacjami i dyskusjami mającymi na celu uzgodnienie strategii działań na najbliższy rok. Towarzyszyło im spore zainteresowanie i emocje, gdyż po raz kolejny (wcześniej w 2002 i 2005 r.) przedsiębiorstwa prywatne zagrożone zostały wywłaszczeniem z rynku, które forsuje tym razem Ministerstwo Budownictwa w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywołuje to, oczywiście, niepewność i zawód, gdyż będące efektem prac legislacyjnych z 2005 r. bardzo nowoczesne rozwiązania przyjęte w Ustawie z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw mogą zostać łatwo zniweczone, jeżeli ustawodawca dokonałby zwrotu w kierunku nacjonalizacji gospodarki odpadami. Pamiętając debaty z 2005 r., wydaje się wręcz nieprawdopodobne, żeby te same kluby poselskie, które wówczas w tak zdecydowany sposób odrzuciły postulaty lobby komunalnego, obecnie mogły tak zasadniczo zmienić punkt widzenia. Ostatnia debata na forum sejmowej Komisji Gospodarki, poświęcona prawnym i rynkowym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej w branży gospodarki odpadami (sprawozdanie w naszym serwisie internetowym www.pigo.org.pl),...