„Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – to kolejny unijny projekt, którego realizacja zbliża polski sektor gospodarki wodno-ściekowej do standardów określonych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Inwestycję realizowaną w blisko 60-tysięcznym mieście tworzy kilkanaście kontraktów budowlanych i usługowych.

W zakresie projektu można wyodrębnić cztery zadania, z których jedno – „Modernizacja Stacji Wodociągowej w Zgierzu” – zasługuje na szczególną uwagę. Swoim zakresem objęło ono m.in. instalację opomiarowania, automatyzacji oraz wizualizacji procesu ujmowania, uzdatniania i tłoczenia wody do sieci wodociągowej w Zgierzu. Zastosowano nadrzędny system sterowania i monitoringu pracy stacji wodociągowej, który – poza kontrolą procesu technologicznego – zapewnia również wizualizację i monitoring zasilania energetycznego stacji uzdatniania oraz ujęć wody „Ciosnowska” i „Proboszczewice”. Obejmuje on swoim zakresem pomiary elektryczne ze stacji transformatorowych, dzięki czemu możliwe są m.in. odczyt i archiwizacja parametrów pracy systemu energetycznego. Dla zapewnienia bezproblemowej komunikacji pomiędzy Stacją a oddalonym ujęciem wody „Proboszczewice”, wykonano pomocnicze łącze radiowe, rezygnując z przestarzałego połączenia kablowego. Dla potrzeb zarządzania pracą stacji zmodernizowano pomieszczenie centralnej dyspozytorni. Zostały tam umieszczone stacje operatorskie, mające za zadanie wizualizację graficzną, rejestrację sygnałów i ich odtwarzanie, alarmowanie oraz sporządzanie raportów. Wolno stojąca, wykonana w technice mozaikowej tablica synoptyczna stanowi ważny element zarówno monitoringu, jak i wystroju pomieszczenia. Ze względu na...