Ósma umowa

Marcin Korolec, minister środowiska, oraz Federico Ramose, sekretarz stanu z Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Środowiska Królestwa Hiszpanii, podpisali umowę na sprzedaż nadwyżki zezwoleń na emisję CO2.Pieniądze (160 mln zł) przeznaczone będą na ekologiczny transport i energooszczędne oświetlenie miejskie. To już ósma transakcja przeprowadzona przez Polskę i jednocześnie największa pod

względem wartości i liczby sprzedawanych jednostek. Łączna kwota, jaką Polska zarobiła na sprzedaży zezwoleń, to blisko 700 mln zł.

Biogazownia Konopnica
Otwarcie biogazowni rolniczej w Konopnicy odbyło się 4 października br. Nowoczesna instalacja o mocy 1,99 MW jest własnością spółki Bioenergy Project.
Instalacja produkuje energię w oparciu o proces fermentacji suchej – technologię dostarczyła firma F&M. System przetwarza lokalne produkty rolnicze w biogaz, który wykorzystywany jest do napędu agregatów  GE Jenbacher produkujących energię w skojarzeniu. Obiekt zostanie połączony z lokalną siecią ciepłowniczą i będzie dostarczać energię dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Rawie Mazowieckiej.
Biogazownia charakteryzuje się wydajnością przekraczającą 8 tys. godzin operacyjnych rocznie – pozwoli to na produkcję 16 800 MWh elektryczności i 17 024 MWh ciepła.
Instalacja kogeneracyjna dostarczona przez KWE Technika Energetyczna może wyprodukować energię odpowiadającą średniemu zapotrzebowaniu miejscowości liczącej 7 000 rodzin lub niezbędną by ogrzać 500 domów – Mario Pipitone, wiceprezes KWE Technika.
W stronę biogazu
W Werbkowicach na Lubelszczyźnie powstaje elektrownia biogazowa o mocy 1 MW, która będzie zaopatrywać w ciepło mieszkańców. To już kolejna inwestycja Grupy Kapitałowej Wikana. Inwestycjaposiada już prawomocne pozwolenie na budowę. Koszt powstania biogazowni szacowany jest na kilkanaście mln złotych. Planowane zakończenie inwestycji to III kwartał 2013 r. W Werbkowicach do produkcji biogazu wykorzystywana będzie kukurydza, skupowana od okolicznych rolników oraz wysłodki buraka cukrowego nabywane od Krajowej Spółki Cukrowej.
Świat z klimatem
Polska przyłącza się do europejskiej kampanii„Świat z klimatem, który nam odpowiada”.Partnerami kampanii w Polsce są Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Stop CO2. Rusz się oraz Koalicja Klimatyczna. Działania kampanii będą trwały do 2013 r. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, jak istotne są praktyczne rozwiązania, które przynoszą korzyści i pozwalają oszczędzać pieniądze, czas i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.
Osią kampanii ma być strona internetowa, dostępna we wszystkich 23 językach UE. Serwis internetowy stanie się platformą, na której obywatele, przedsiębiorstwa i grupy lokalne będą mogły przedstawiać, promować i prowadzić dialog na temat rozwiązań służących ograniczeniu emisji. Obecnie kampanię poparło ponad 70 organizacji – stowarzyszenia biznesowe, uniwersytety, organizacje pozarządowe i instytucje rządowe. W latach 2012-2013 zorganizowane zostaną kolejne wydarzenia w różnych państwach członkowskich, w tym w Bułgarii, Polsce, Portugalii i we Włoszech.
Pasywne i energooszczędne
Rada Nadzorcza NFOŚiGW podjęła 26 września br. decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków. Kwota jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania ma wynosić do 50 tys. zł do budowy domu pasywnego oraz do 30 tys. zł w przypadku domu energooszczędnego. Wzrosło również dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych – do 16 tys. zł, a w energooszczędnych – do 11 tys. zł brutto. Program rusza od 2013 r. Dotacja kierowana jest do osób fizycznych, budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii.
W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony nabór banków zainteresowanych współpracą oraz szczegółowe wymagania techniczne dla dofinansowanych budynków. Kredyt z dopłatą powinien być dostępny w pierwszym kwartale 2013 r.
Ciepło ze składowiska
Bliski ukończenia jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie. Ciepło do instalacji c.o. pozyskiwane będzie z funkcjonującej na terenie ZSOK bioelektrowni napędzanej gazem składowiskowym.
Bioelektrownia działająca na terenie ZSOK wyposażona jest w generator z wymiennikiem ciepła. Dzięki niemu nie tylko produkuje prąd, ale pozwala na odzyskanie ciepła zarówno z chłodnicy, jak i ze spalin. Po zbudowaniu sieci centralnego ogrzewania, ciepło będzie efektywnie wykorzystywane do ogrzewania biura, szatni, hal produkcyjnych i magazynowych. W przyszłości ciepło wspomoże proces kompostowania. Realizacja projektu rozpocznie się w 2013 r.
Zbadają i wyprodukują
W Instytucie Agrofizyki PAN powstanie Centrum Badawczo-Innowacyjne. Umowę o dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej podpisano 15 października br. Centrum powstanie do końca 2014 r. przy ul. Doświadczalnej w Lublinie.
Nie będzie to jednak typowa pracownia badawcza, ponieważ znajdą się tam pilotażowe linie produkcyjne. – W budynku powstaną hale, w których będą się mieścić linie produkcyjne. W ten sposób będziemy mogli zamiast badania małych próbek zająć się procesem innowacyjno-wdrożeniowym – wyjaśnił Jarosław Zdunek z Instytutu Agrofizyki. Naukowcy mają w planach symulowanie produkcji nawozów z odpadów pofermentacyjnych i testy produkcji oleju rzepakowego, a także badanie różnych składów surowcowych pelet. W planach jest też dalsza hodowla alg.
Obiekt będzie kosztował 26,4 mln zł, a dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej wyniesie prawie 23,8 mln zł.
Miliony na kolektory           
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje program wart 83 mln zł, w ramach którego na 4266 domach prywatnych i 117 budynkach użyteczności publicznej zamontowane zostaną kolektory słoneczne, a na czterech obiektach sportowych instalacja układów fotowoltaicznych.
Celem projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania OZE. Wartość przedsięwzięcia to blisko 83 mln zł, w tym dotacja pokryje 75% kosztów kwalifikowanych. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec I kwartału 2016 r.
Gminy biorące udział w Projekcie to: Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków oraz miasto Jasło.
Śląska elektrownia słoneczna
Elektrownię fotowoltaiczną o mocy ok. 311 kW zamontowano na dachu zbiornika wody w OSM Czarny Las w Rudzie Śląskiej należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW). Koszt otwartej 16 października br. elektrowni oszacowano na 4,5 mln zł, z czego prawie 4 mln zł pochodziły ze środków unijnych. W sumie zainstalowano 1 296 paneli fotowoltaicznych o mocy 240 W każdy, wykonanych w technologii monokrystalicznej, o łącznej powierzchni aktywnej 2 146,19 m2.
Więcej energii ze źródeł odnawialnych – nowe rozporządzenie MG
Minister Gospodarki podpisał 18 października 2012 r. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Postanowienia wejdą w życie 31 grudnia 2012 r.

Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl, www.tarnow.pl, www.mrr.gov.pl, www.mg.gov.pl oraz na podstawie materiałów prasowych opracowała Magdalena Lipiecka.