Zakład Utylizacyjny w Gdańsku-Szadółkach funkcjonuje od lipca 1992 r. Jest podmiotem wyodrębnionym w drodze prywatyzacji z przedsiębiorstwa komunalnego. Zajmuje teren ok. 72 ha, z czego większa część przypada na istniejące od 1973 r. składowisko odpadów komunalnych. Zakład przyjmuje odpady pochodzące z rejonu miasta i gminy Gdańsk, miasta i gminy Pruszcz Gdański oraz gmin Żukowo, Kolbudy i Somonino. Odpady organiczne i zielone są kompostowane w pryzmach lub kompostowni kontenerowej. Głównym przedmiotem działalności Zakładu jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych, przede wszystkim poprzez składowanie. Oprócz deponowania odpadów na terenie Zakładu prowadzony jest również odzysk i energetyczne wykorzystanie biogazu, gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, magazynowanie i przetwarzanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, kompostowanie odpadów zielonych, zagospodarowywanie odpadów budowlanych i ziemi oraz intensywnie prowadzona edukacja ekologiczna. Najliczniejszą grupę odpadów przyjmowanych na składowisko w Szadółkach stanowią niesegregowane odpady komunalne. Są one składowane w wyznaczonych sektorach na kwaterze składowej, zajmującej powierzchnię ok. 30 ha. Kolejną grupą są odpady budowlane, które w większości wykorzystywane są do budowy dróg wewnętrznych lub jako materiał technologiczny. Natomiast odpady niebezpieczne przekazywane są do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom zewnętrznym, zaś surowce wtórne trafiają do specjalnie przygotowanych hal sortowniczych, gdzie są dodatkowo rozdzielane w celu ich ponownego wykorzystania. Do Zakładu dostarcza się również ziemię oraz odpady organiczne i zielone....