W styczniu 2012 r. weszły w życie zmiany do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Rewolucjonizują one system gospodarki odpadami w Polsce, bowiem gminy, przejmując władztwo nad odpadami komunalnymi, przejmą tzw. pełną kontrolę w zakresie gospodarowania nimi na swoim terenie. Wdrożenie systemu, wraz z ustaleniem tzw. podatku śmieciowego, czyli opłaty pobieranej od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, musi nastąpić do 1 lipca 2013 r. Według założeń „reformy odpadowej” nowy system ma przynieść wiele korzyści – m.in. zostanie wprowadzony monitoring ilości wytwarzanych odpadów, a w otaczającym nas krajobrazie coraz rzadziej będziemy spotykać „dzikie wysypiska”. Natomiast ustalenie na poziomie wojewódzkim regionów gospodarowania odpadami ma na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. turystyki odpadowej, czyli transportu odpadów na duże odległości. Jednak najważniejsze jest to, że gospodarowanie odpadami będzie zadaniem gminy, co powinno zmusić władze samorządowe do pochylenia się nad problemem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie „u źródła”. W skali makro efektem reformy powinno stać się zwrócenie większej uwagi gmin na potrzebę rozwoju instalacji regionalnych do odzysku i przetwarzania odpadów w sposób inny niż ich składowanie. Po co ten „podatek”? Sprawozdania z wykonania planów gospodarki odpadami w gminach z ostatnich ośmiu lat pokazują, iż dotychczas obowiązujący w tym zakresie...