Zapisy w ustawach na temat ASF

Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń wiąże się z koniecznością podjęcia stanowczych działań. Niezbędne jest m.in. wdrożenie skutecznych przepisów prawnych. Poniżej trzecia, ostatnia już (dwie poprzednie znajdują się w kwietniowym i majowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”) część artykułu na temat ASF.

Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie precyzuje odniesienia dotyczące odstrzału sanitarnego nakazywanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z tą nowelizacją, odstrzał sanitarny jest wykonywany wyłącznie z nakazu wydanego na podstawie przepisów tej ustawy. Odstrzał sanitarny odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia, wydawanego przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego, dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Upoważnienie określa gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin jego ważności. W przepisach ustawy Prawo łowieckie nie było także wyraźnego odniesienia do konieczności przestrzegania przez osoby uprawnione do wykonywania polowań lub odstrzałów zasad bioasekuracji, polegających na takim zachowaniu osób uprawnionych do wykonywania polowania, aby było możliwe zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych zwierząt łownych lub ich części. Obecnie, po nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, wprowadzono przepisy, które zobowiązują osobę uprawnioną do wykonywania polowania i wszystkich czynności z nim związanych do przestrzegania zasad bioasekuracji. Wprowadzono także sankcję karną za brak przestrzegania przez...