Wydatkiem kwalifikowalnym określa się koszt poniesiony przez beneficjenta (lub podmiot upoważniony do jego ponoszenia, wskazany w umowie o dofinansowanie) w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ), który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację tego Programu w trybie określonym w umowie o dofinansowanie. Tak wydatki kwalifikowane definiują obowiązujące od 26 czerwca br. „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”, wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Beneficjenci projektów współfinansowanych w ramach PO IiŚ mają w tej kwestii jeszcze wiele pytań i wątpliwości. Podczas licznych konferencji współorganizowanych przez MRR i Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy pomocowych częstokroć podejmowana jest ta tematyka. Marta Zimochocka, ekspert MRR, wielokrotnie omawiała samo zagadnienie kwalifikowalności wydatków i problemy z tym związane. Odpowiedni zasób wiedzy nierzadko decyduje o jakości przygotowania projektu przez beneficjenta. Zatem warto przypomnieć główne warunki kwalifikowalności kosztów i kategorie tych wydatków. Przestrzegać zasad Dla beneficjentów dostępne są rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 1828/2006, 1084/2006 i 1080/2006, określające zasady kwalifikowania wydatków. Na poziomie krajowym zainteresowani sięgają do Ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki regionalnej, PO IiŚ oraz „Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” z 3...