Organizacje funkcjonujące w ramach administracji publicznej, podobnie jak podmioty biznesowe, są jednostkami opartymi na wiedzy. Aby mogły sprawnie spełniać swoją misję publiczną, muszą zarządzać, gromadzić, przetwarzać i dostarczać niezbędnych informacji wszystkim interesariuszom, takim jak klienci urzędu, organy nadzorujące, organizacje współpracujące oraz pracownicy urzędu.

Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia, jeśli weźmie się pod uwagę spowolnienie gospodarcze, które przyczynia się do ograniczenia dostępności zasobów większości organizacji funkcjonujących w ramach gospodarki rynkowej, w konsekwencji wymuszając zwiększenie szybkości i prawidłowości podejmowanych decyzji. W przypadku administracji publicznej nacisk kładzie się przede wszystkim na optymalizację zasobów pod kątem wykorzystania ograniczonych środków publicznych. Rozwiązaniem niniejszego problemu jest wdrożenie zarządzania wiedzą w organizacji.   Idea i pojęcie metodyki CAF Model CAF (Common Assessment Framework)1 ma za zadanie dostarczenie europejskim organizacjom sektora administracji publicznej narzędzia zarządzania jakością w celu doskonalenia wyników działalności. Można go porównać do modelu kompleksowego zarządzania jakością TQM oraz modelu Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM, jednakże najważniejszym jego wyróżnikiem jest ukierunkowanie na specyfikę funkcjonowania organizacji sektora administracji publicznej. Model CAF utworzono, mając na względzie wdrożenie zasad zarządzania jakością w administracji publicznej, umożliwienie samooceny sektora administracji publicznej, połączenie różnych metod zarządzania jakością (zastosowanie dobrych praktyk) oraz umożliwienie wzajemnego uczenia się pomiędzy organizacjami sektora administracji publicznej. Na strukturę CAF składa się dziewięciopolowy układ,...